37. ročník konference teoriE a praxE výroby a zpracování oceli

Děkujeme za Vaši účast na konferenci OCELÁŘI 2023 a těšíme se na shledanou v roce 2024.

 

 

 

 

S lítostí si dovolujeme oznámit, že dlouholetý člen přípravného výboru konference OCELÁŘI Ing. Jaroslav BŘEZINA odešel ve věku nedožitých 83 let.

Ing. Jaroslav Březina byl absolventem Hutnické fakulty (nyní Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství) VŠB - Technické univerzity Ostrava, kde promoval v roce 1962. Jeho profesní kariéra byl spojena především s hutním a strojírenským podnikem Vítkovice Steel Ostrava (nyní VÍTKOVICE a.s. a Vítkovice Steel a.s.), kde byl zaměstnán od roku 1961 do roku 1997. Zde začínal v ocelárně I, kde zastával různé profese od technicko-provozních funkcí až po vedoucího tandemových pecí. V roce 1981 se stal členem hutní a technologické inspekce v divizi hutě jako hlavní metalurg.

V roce 1997 se působil jako vedoucí detašovaného pracoviště ostravského sdružení Hutnictví železa a.s. Praha, které se zabývalo marketingem a statistikou v ocelářském průmyslu v České republice. V rámci této funkce byl členem týmu zabývajícího se programem restrukturalizace ocelářského průmyslu v ČR v letech 1998-2003, a úzce v této oblasti spolupracoval se zahraničními poradenskými společnostmi a Ministerstvem průmyslu a obchodu. V Hutnictví železa a.s. působil do roku 2003, až do svého odchodu do důchodu.

Jeho odborná a publikační činnost byla zaměřena na úsek železné metalurgie, ekologie, zpracování odpadů z ocelářské výroby a později také na oblast restrukturalizace, marketingu, prodeje a statistiky v oblasti hutnictví. Je autorem nebo spoluautorem 40 citovaných článků v odborných časopisech, zpracovatelem nejméně 10 vědeckých studií, přednášel na odborných konferencích v zahraničí (Velká Británie, Polsko, Rusko, Slovensko).

I v důchodovém věku byl aktivní jako konzultant, poradce a oponent projektů programů vědy a výzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu a jako oponent evropských operačních programů Podnikání a inovace s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Czech Investem.

Jaroslav Březina byl od roku 1998 dlouholetým členem programového výboru mezinárodní vědecké konference METAL.


Čest jeho památce.